Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 2(50) 2021

Титул (стр. 1–2)
Title

Зміст (стр. 3–4)
Contents

Кірова Л. Л., Міхов Л. І., Мельник П. М.
Сучасний стан спільної аграрної політики ЄС (стр. 7–12)
Current state of the EU’S common agricultural policy

Антошкіна Л. І., Матросов А. С., Скворцова О. В.
Визначальні фактори становлення економіки знань (стр. 12–17)
Determining factors of knowledge economy

Клименко А. А., Петрич О. П.
Механізм державного регулювання на ціноутворення сільськогосподарської продукції (стр. 17–22)
Mechanism of state regulation for pricing of agricultural products

Руснак А. В., Ломоносова О. Е.
Національна інноваційна система: сутність, чинники формування та принципи організації (стр. 23–29)
National innovation system: essence, factors of formation and principles of organization

Сидорченко Т. Ф., Задворна О. В., Швачко В. А., Піперков Д. А.
Еволюція теоретичних уявлень про зміст категорії ‘Капітал’ (стр. 30–34)
Evolution of theoretical ideas about the content of the category “Capital”

Черемісіна Т. В., Леміш К. М., Жуліна М. Р.
Вплив пандемії COVID­19 на розвиток туризму та заходи його підтримання (стр. 34–39)
The impact of the COVID­19 pandemic on tourism development and measures to support it

Антошкіна Л. І., Фролова Г. І., Столяров В. Ф., Столярова В. В., Шинкарюк О. В.
Концептуальні положення стратегії економічної реінтеграції окремих районів Луганської і Донецької областей (на прикладі вугільної промисловості). Частина 2. Аналітико­методологічний підхід до формування стратегії відновлення соціально­економічного розвитку українського Донбасу (стр. 40–58)
Conceptual provisions of the strategy of economic reintegration of certain districts of Luhansk and Donetsk regions (on the example of the coal industry). Part 2. Analytical and methodological approach to the formation of the strategy for the restoration of socio­economic development of Ukrainian Donbas

Рунчева Н. В., Бритвєнко А. С., Шевченко О. М.
Система обліку збутової діяльності у розрізі логістичних і маркетингових процесів (стр. 58–64)
Sales accounting system in logistics and marketing processes

Княженко І. І., Добренко О. О., Трошкін С. М.
Планування витрат як шлях реалізації стратегії агропідприємства (стр. 64–69)
Expenditure planning as a way to implement agricultural enterprise strategy

Карпенко А. В., Гурбик Ю. Ю.
Основні риси та переваги глемпінгу в нових постпандемічних умовах організації готельного бізнесу (стр. 69–74)
Main features and benefits of glamping in the new post­pandemic conditions of the hotel business organization

Пилипенко К. А.
Економічна безпека держави крізь призму фінансової підтримки фермерства (стр. 75–79)
Economic security of the state through the prism of financial support of farming

Сільченко І. А., Філатова О. В., Матковська Ю. Д.
Аналіз динаміки та стану розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств країни (стр. 80–87)
Analysis of dynamics and state of development of innovative activity of industrial enterprises of the country

Соловйов Д. І., Згара К. К.
Організаційно­теоретичні та практичні аспекти управління проектами в туристичній сфері (стр. 88–94)
Organizational, theoretical and practical aspects of project management in the tourist sphere

Токаренко О. І., Швачко В. А.
Сучасні тенденції розвитку сфери ресторанного господарства в Україні (стр. 95–101)
Actual trends in the development of the restaurant economy in Ukraine

Чукурна О. П., Сиволап Л. А., Несторенко Т. П.
Економічний механізм оцінки ризику реалізації маркетингової стратегії (стр. 102–109)
Economic mechanism of risk assessment of marketing strategy implementation

Леушина О. А., Верховод І. С., Рибальченко Н. П.
Використання методу case­study в навчанні студентів економічних спеціальностей (стр. 110–114)
Use of case­study method in education of students of economic specialties

Безхлібна А. П.
Функціональна діагностика стану системи управління конкурентоспроможністю приморських регіонів (стр. 115–124)
Functional diagnosis of the state of the competitiveness management system of coastal regions

Горяча О. Л., Степанова В. О.
Вектори активізації державно­приватного партнерства на засадах інноваційної діяльності (стр. 125–132)
Vectors of activation of public­private partnership on the basis of innovative activity

Антошкін В. К., Авсєєвич М. П., Микула С. В.
Бухгалтерський облік як елемент культури комунікаційних зв’язків (стр. 133–137)
Accounting as an element of the culture of communications

Пилипенко К. А., Мац Т. П.
Обліково­аналітичне забезпечення управління діловою репутацією як нематеріального активу в умовах інституційних змін (стр. 138–144)
Accounting and analytical support of business reputation management as an intangible asset in conditions of institutional changes